Trajnime

Trajnim SPSS

Trajnim intensiv katërditor mbi përdorimin e programit SPSS për analizim të dhënash dhe raportim, Tiranë
Vendi: Tiranë
Kohëzgjatja: 4 ditë (dy fundjava)
Datat dhe oraret: 14, 15, 21, 22 maj 2016, ora 09.00 – 15.00
Afati i regjistrimit: 12 maj 2016

Përshkrimi i trajnimit

Trajnimi synon të aftësojë pjesëmarrësit në kryerjen e studimeve sasiore, analizimin e të dhënave në SPSS dhe raportimin e gjetjeve. Seancat e trajnimit kanë një qasje praktike duke u dhënë pjesëmarrësve njohuri dhe aftësi në krijimin e kampionit të studimit, hartimin e variablave të instrumentit të studimit, ndërtimin e instrumentit të studimit, mbledhjen dhe hedhjen e të dhënave, analizimin e të dhënave, prodhimin e tabelave e grafikëve dhe raportimin e gjetjeve. Pjesëmarrësve u mundësohet instalimi i programit SPSS në laptop dhe pajisja me literaturën e trajnimit në anglisht.

* Gjuha e folur: Shqip
*Gjuha e shkruar dhe e lexuar: Shqip & anglisht
* Aftësitë paraprake të pjesëmarrësve: Njohuri bazë të MS Excel
* Mjetet didaktike: Çdo pjesëmarrës duhet të jetë i pajisur me laptop
* Pjesëmarrësit e zakonshëm në trajnim: Ekspertë dhe menaxherë të marketingut ose burimeve njerëzore, ekspertë të fushave të tjera të interesuar në përpunimin e të dhënave sasiore, studentë që ndjekin studimet master ose PhD
* Dokumenti i lëshuar: Certifikatë trajnimi
* Çmimi: 20.000 lekë/ 140 Euro

Temat e trajnimit

– Dizenjimi i pyetësorit
– Kampionimi
– Paratesti
– Mbledhja e të dhënave
– Kodimi i të dhënave
– Krijimi i variablave në SPSS
– Hedhja e të dhënave në SPSS
– Krijimi i variablave të përgjigjeve të shumëfishta
– Pastrimi i të dhënave
– Peshimi i kampionit
– Krijimi dhe transformimi i tabelave dhe grafikëve
– Korrelacionet bivariate
– Korrelacionet e pjesëshme
– Chi-square
– T-Test
– Regresioni i shumëfishtë
– Përgatitja e raportit të studimit

Aplikimi për pjesëmarrje në trajnim

Të interesuarit mund të marrin informacion më të hollësishëm duke kontaktuar në spss@eunacal.org. Personat e interesuar për t’u regjistruar duhet të plotësojnë formularin e aplikimit në http://goo.gl/RprSx.

Comments are closed